मैट्रिक्स
 
 
moneycontrol.com >> एफआईआई और DII गतिविधि (प्रोविजनल आंकड़े)
  आप यहाँ हैं  :  Moneycontrol   बाजार  एफआईआई और DII ट्रेडिंग गतिविधि
एफआईआई और DII गतिविधि (प्रोविजनल आंकड़े)
एफआईआई और DII ट्रेडिंग गतिविधि के दौरान दिसम्बर'2016
तिथि एफआईआई रु. करोड़ डीआईआई रु. करोड़
कुल खरीद सकल बिक्री शुद्ध खरीद / बिक्री कुल खरीद सकल बिक्री शुद्ध खरीद / बिक्री
05-दिसम्बर-2016 3332.96 3650.81 -317.85 1381.33 1217.69 163.64
02-दिसम्बर-2016 4041.40 4231.92 -190.52 1637.36 2055.94 -418.58
01-दिसम्बर-2016 3499.65 3902.27 -402.62 1879.47 1641.66 237.81
कुल 10,874.01 11,785.00 -910.99 4,898.16 4,915.29 -17.13
पिछले एफआईआई और DII ट्रेडिंग गतिविधियां
महीना एफआईआई रु. करोड़ डीआईआई रु. करोड़
कुल खरीद सकल बिक्री शुद्ध खरीद / बिक्री कुल खरीद सकल बिक्री शुद्ध खरीद / बिक्री
नवम्बर-2016 110,863.20 130,845.57 -19,982.37 66,379.78 48,102.75 18,277.03
अक्तूबर-2016 72,661.20 78,431.39 -5,770.19 45,294.51 37,388.16 7,906.35
सितम्बर-2016 101,165.89 97,836.27 3,329.62 51,440.20 49,440.98 1,999.22
अगस्त-2016 110,195.16 101,416.89 8,778.27 45,174.03 49,580.34 -4,406.31
जुलाई-2016 91,989.79 81,867.10 10,122.69 38,640.08 44,694.68 -6,054.60
जून-2016 89,373.04 85,415.09 3,957.95 35,927.95 38,101.50 -2,173.55
मई-2016 97,116.20 97,077.81 38.39 38,877.32 32,119.24 6,758.08
अप्रैल-2016 69,963.65 67,027.37 2,936.28 24,467.25 27,021.61 -2,554.36
मार्च-2016 108,002.95 83,801.44 24,201.51 31,576.15 48,468.05 -16,891.90
फ़रवरी-2016 74,262.92 86,776.04 -12,513.12 40,129.01 29,637.40 10,491.61
जनवरी-2016 71,491.92 85,847.93 -14,356.01 43,075.94 30,201.04 12,874.90
दिसम्बर-2015 69,530.14 71,890.16 -2,360.02 37,088.08 30,760.44 6,327.64
नवम्बर-2015 75,013.31 84,043.12 -9,029.81 33,828.14 25,328.16 8,499.98
अक्तूबर-2015 77,250.13 74,223.47 3,026.66 32,159.62 33,678.48 -1,518.86
सितम्बर-2015 81,805.27 93,084.59 -11,279.32 39,091.63 28,818.57 10,273.06
अगस्त-2015 95,879.11 115,651.18 -19,772.07 48,145.48 31,707.95 16,437.53
जुलाई-2015 87,724.15 85,426.10 2,298.05 35,163.76 35,091.45 72.31
जून-2015 88,687.39 96,880.31 -8,192.92 41,851.78 29,825.23 12,026.55
मई-2015 115,328.54 120,124.79 -4,796.25 42,361.08 33,778.82 8,582.26
अप्रैल-2015 112,729.67 104,865.31 7,864.36 42,708.08 31,196.62 11,511.46
मार्च-2015 113,231.70 106,651.03 6,580.67 41,189.93 40,995.17 194.76
फ़रवरी-2015 98,624.75 91,878.55 6,746.20 38,472.96 36,761.08 1,711.88
जनवरी-2015 97,928.91 89,388.15 8,540.76 33,785.16 40,316.91 -6,531.75
दिसम्बर-2014 76,004.51 79,941.33 -3,936.82 37,301.10 31,345.31 5,955.79
नवम्बर-2014 92,237.70 81,292.11 10,945.59 28,664.95 35,936.29 -7,271.34
अक्तूबर-2014 68,678.08 70,360.95 -1,682.87 30,691.34 26,588.47 4,102.87
सितम्बर-2014 91,063.57 89,560.48 1,503.09 35,881.96 37,018.95 -1,136.99
अगस्त-2014 70,685.63 68,004.16 2,681.47 29,609.80 27,274.32 2,335.48
जुलाई-2014 92,008.38 85,043.80 6,964.58 34,725.88 37,942.41 -3,216.53
जून-2014 94,458.30 87,126.39 7,331.91 30,264.82 34,677.50 -4,412.68
मई-2014 109,809.08 98,006.27 11,802.81 35,633.49 39,769.53 -4,136.04
अप्रैल-2014 69,601.75 63,318.58 6,283.17 22,694.70 29,553.74 -6,859.04
मार्च-2014 88,941.73 63,565.28 25,376.45 28,561.88 41,692.65 -13,130.77
फ़रवरी-2014 51,761.74 50,341.84 1,419.90 20,369.86 19,702.17 667.69
जनवरी-2014 65,566.26 66,832.14 -1,265.88 25,688.41 27,143.88 -1,455.47
दिसम्बर-2013 61,150.68 47,684.69 13,465.99 20,367.10 27,953.16 -7,586.06
नवम्बर-2013 52,448.11 45,491.74 6,956.37 15,067.67 24,214.84 -9,147.17
अक्तूबर-2013 60,286.13 42,730.57 17,555.56 17,529.64 29,940.35 -12,410.71
सितम्बर-2013 68,120.40 56,944.35 11,176.05 19,922.39 29,052.46 -9,130.07
अगस्त-2013 70,692.60 78,163.07 -7,470.47 31,033.50 24,748.78 6,284.72
जुलाई-2013 61,815.09 62,229.57 -414.48 28,396.17 29,937.02 -1,540.85
जून-2013 54,317.73 65,743.14 -11,425.41 28,336.69 19,909.27 8,427.42
मई-2013 70,499.57 56,033.67 14,465.90 19,423.80 31,476.23 -12,052.43
अप्रैल-2013 55,439.86 50,798.29 4,641.57 17,292.29 20,290.56 -2,998.27
मार्च-2013 65,561.74 56,138.67 9,423.07 19,101.35 26,973.80 -7,872.45
फ़रवरी-2013 67,980.27 58,447.24 9,533.03 19,148.86 27,967.36 -8,818.50
जनवरी-2013 74,013.68 54,815.80 19,197.88 23,690.75 39,898.07 -16,207.32
दिसम्बर-2012 58,290.81 43,924.32 14,366.49 19,385.77 28,288.88 -8,903.11
नवम्बर-2012 43,328.18 37,036.67 6,291.51 12,145.65 16,347.07 -4,201.42
अक्तूबर-2012 52,306.07 43,863.14 8,442.93 19,653.76 24,348.87 -4,695.11
सितम्बर-2012 68,789.70 47,981.89 20,807.81 23,131.13 32,283.33 -9,152.20
अगस्त-2012 45,533.62 37,786.51 7,747.11 19,133.72 23,542.35 -4,408.63
जुलाई-2012 47,179.02 41,276.07 5,902.95 19,252.18 24,522.85 -5,270.67
जून-2012 40,956.28 38,161.60 2,794.68 19,437.49 18,334.74 1,102.75
मई-2012 46,301.71 49,057.97 -2,756.26 20,906.69 20,199.47 707.22
अप्रैल-2012 37,723.69 39,387.05 -1,663.36 19,033.07 18,250.06 783.01
मार्च-2012 63,999.11 57,472.38 6,526.73 21,594.97 25,085.70 -3,490.73
फ़रवरी-2012 76,648.78 53,412.40 23,236.38 24,653.67 36,195.05 -11,541.38
जनवरी-2012 52,903.37 43,434.23 9,469.14 20,327.33 27,057.15 -6,729.82
दिसम्बर-2011 38,711.73 41,098.87 -2,387.14 18,900.48 17,972.47 928.01
नवम्बर-2011 43,094.11 49,602.82 -6,508.71 25,235.59 19,274.85 5,960.74
अक्तूबर-2011 44,233.02 42,390.55 1,842.47 19,216.41 21,333.05 -2,116.64
सितम्बर-2011 50,283.64 53,372.51 -3,088.87 21,240.18 19,493.09 1,747.09
अगस्त-2011 45,395.78 56,954.98 -11,559.20 28,430.65 20,439.54 7,991.11
जुलाई-2011 50,802.29 46,520.79 4,281.50 25,153.30 25,123.23 30.07
जून-2011 53,473.22 50,810.46 2,662.76 21,175.88 21,275.54 -99.66
मई-2011 53,777.46 57,482.83 -3,705.37 25,090.68 20,997.47 4,093.21
अप्रैल-2011 49,090.25 49,085.85 4.40 19,996.44 20,554.71 -558.27
मार्च-2011 52,192.02 44,215.13 7,976.89 23,972.23 24,010.16 -37.93
फ़रवरी-2011 57,097.91 64,311.30 -7,213.39 27,598.55 21,567.65 6,030.90
जनवरी-2011 57,526.07 66,429.67 -8,903.60 29,176.33 23,939.19 5,237.14
दिसम्बर-2010 52,683.49 53,405.68 -722.19 24,798.87 24,163.88 634.99
नवम्बर-2010 79,726.26 74,375.39 5,350.87 32,674.49 30,205.67 2,468.82
अक्तूबर-2010 77,706.10 63,318.04 14,388.06 28,069.00 39,881.90 -11,812.90
सितम्बर-2010 74,920.16 52,444.52 22,475.64 24,046.54 35,913.17 -11,866.63
अगस्त-2010 56,120.24 48,582.94 7,537.30 24,770.34 29,323.02 -4,552.68
जुलाई-2010 52,571.21 44,030.15 8,541.06 24,776.03 31,047.95 -6,271.92
जून-2010 51,878.01 44,164.06 7,713.95 23,549.21 28,326.26 -4,777.05
मई-2010 49,588.04 61,659.16 -12,071.12 29,971.71 23,610.52 6,361.19
अप्रैल-2010 55,061.05 52,393.68 2,667.37 26,283.22 24,092.56 2,190.66
मार्च-2010 59,692.57 44,900.24 14,792.33 25,818.47 30,954.32 -5,135.85
फ़रवरी-2010 39,001.43 40,944.90 -1,943.47 21,547.80 20,235.85 1,311.95
जनवरी-2010 56,109.18 63,325.85 -7,216.67 39,004.29 26,782.26 12,222.03
दिसम्बर-2009 45,029.99 40,789.13 4,240.86 26,326.09 26,276.42 49.67
नवम्बर-2009 48,761.93 47,053.86 1,708.07 28,355.29 25,964.25 2,391.04
अक्तूबर-2009 63,964.86 63,964.73 0.13 30,578.81 30,626.32 -47.51
सितम्बर-2009 62,872.65 49,541.22 13,331.43 27,261.52 26,565.48 696.04
अगस्त-2009 45,722.53 49,489.56 -3,767.03 28,621.60 23,636.89 4,984.71
जुलाई-2009 58,990.29 60,354.89 -1,364.60 34,970.99 29,152.01 5,818.98
जून-2009 61,767.47 61,852.61 -85.14 35,173.50 32,539.72 2,633.78
मई-2009 73,016.96 59,130.87 13,886.09 27,344.70 27,427.15 -82.45
अप्रैल-2009 38,871.53 33,311.43 5,560.10 17,871.64 18,653.97 -782.33
मार्च-2009 31,646.90 32,330.47 -683.57 19,256.22 15,304.69 3,951.53
फ़रवरी-2009 22,066.26 24,899.69 -2,833.43 13,438.92 10,664.36 2,774.56
जनवरी-2009 28,447.81 33,620.63 -5,172.82 18,644.12 14,925.98 3,718.14
दिसम्बर-2008 29,362.68 28,327.87 1,034.81 16,472.77 14,566.49 1,906.28
नवम्बर-2008 28,093.92 33,552.88 -5,458.96 15,196.15 12,322.00 2,874.15
अक्तूबर-2008 48,413.60 64,067.10 -15,653.50 26,254.38 15,458.08 10,796.30
सितम्बर-2008 65,932.27 78,435.01 -12,502.74 25,415.62 16,202.66 9,212.96
अगस्त-2008 44,460.52 49,916.64 -5,456.12 17,813.52 14,841.14 2,972.38
जुलाई-2008 62,050.69 66,654.69 -4,604.00 23,217.26 21,690.07 1,527.19
जून-2008 60,693.06 73,360.22 -12,667.16 23,754.33 15,126.36 8,627.97
मई-2008 58,982.92 65,678.51 -6,695.59 26,254.47 17,976.44 8,278.03
अप्रैल-2008 59,546.97 62,083.85 -2,536.88 21,678.24 18,277.26 3,400.98
मार्च-2008 68,472.59 72,236.39 -3,763.80 23,606.43 20,658.92 2,947.51
फ़रवरी-2008 64,267.47 68,318.59 -4,051.12 24,064.99 20,056.65 4,008.34
जनवरी-2008 97,579.50 127,027.01 -29,447.51 44,638.58 28,223.89 16,414.69
दिसम्बर-2007 71,453.70 78,273.50 -6,819.80 29,495.28 24,543.14 4,952.14
नवम्बर-2007 83,268.52 96,957.78 -13,689.26 31,937.20 23,383.79 8,553.41
अक्तूबर-2007 122,384.57 114,368.33 8,016.24 34,703.35 36,055.53 -1,352.18
सितम्बर-2007 67,664.52 51,306.56 16,357.96 21,424.73 26,188.40 -4,763.67
अगस्त-2007 52,479.43 64,817.90 -12,338.47 26,496.41 17,347.14 9,149.27
जुलाई-2007 69,757.41 61,888.56 7,868.85 23,643.81 24,231.23 -587.42
जून-2007 45,673.87 47,035.12 -1,361.25 19,374.66 14,814.40 4,560.26
मई-2007 46,316.28 46,436.25 -119.97 21,959.33 18,974.43 2,957.10
अप्रैल-2007 43,647.59 41,913.05 1,734.54 10,137.73 9,280.07 857.66
मार्च-2007 46,767.61 47,302.23 -534.62 N.A. N.A. N.A.
फ़रवरी-2007 46,048.78 46,311.30 -262.52 N.A. N.A. N.A.
जनवरी-2007 45,676.03 46,109.29 -433.26 N.A. N.A. N.A.
दिसम्बर-2006 34,057.68 34,968.79 -911.11 N.A. N.A. N.A.
नवम्बर-2006 48,988.23 45,944.90 3,043.33 N.A. N.A. N.A.
अक्तूबर-2006 35,041.05 31,913.91 3,127.14 N.A. N.A. N.A.
सितम्बर-2006 29,856.31 26,723.78 3,132.53 N.A. N.A. N.A.
अगस्त-2006 25,413.72 23,374.54 2,039.18 N.A. N.A. N.A.
जुलाई-2006 24,188.43 24,802.60 -614.17 N.A. N.A. N.A.
जून-2006 37,864.81 37,073.19 791.62 N.A. N.A. N.A.
मई-2006 43,817.67 55,376.28 -11,558.61 N.A. N.A. N.A.
अप्रैल-2006 37,302.88 39,645.83 -2,342.95 N.A. N.A. N.A.
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
कुल 8,105,341.62 7,916,219.93 189,121.69 3,210,761.08 3,140,950.91 69,782.37
डी-लिस्टेड कंपनियां- उन कंपिनयों की सूची जिन्हें बीएसई को सालाना लिस्टिंग फीस नहीं चुकाने के कारण डीलिस्ट कर दिया गया है। इनमें उन कंपनियों के नाम भी शामिल हैं जिन्हें अमलगमेशन, मर्जर, वाइंडिक अप (परिसमापन) आदि के कारण डीलिस्ट कर दिया गया है।
 

न्यूज़ फ़्लैश

  • NEWS FLASH : पेट्रोल-डीजल पर फिर बढ़ाई जा सकती है एक्साइज ड्यूटी
  • NEWS FLASH : सरकार मार्च से पहले ड्यूटी बढ़ाने पर कर रही है विचार

अभी देखें

ओवरड्राइव

बाजार के लिए क्या संभावनाएं हैं?

अनिल सिंघवी

मार्केट एडिटर

CNBC AWAAZ

23 Nov, 2016 at 01:30 PM
OUR WINNING PICKS

DID YOU INVEST?

INTRADAY PICKS!

(December 02, 2016)

AT (Rs)GAIN (Rs)

ALL TIME WINNERS

RECO PRICE

PEAK PRICE

OUR PACKAGES

Super Combo
2400

Powerful mix of both trader and investor packs with timely expert advice.

Technical
1429

Designed especially for traders looking to tap the profit opportunities of volatile markets.

Fundamental
1429

For all investors looking to unearth stocks that are poised to move.