मैट्रिक्स
 
 
moneycontrol.com विदेशी संस्थागत निवेशक
  आप यहाँ हैं  :   Moneycontrol    बाजार   विदेशी संस्थागत निवेशक
विदेशी संस्थागत निवेशक
विदेशी संस्थागत निवेशक गतिविधि के दौरान अक्तूबर-2021
तिथि इक्विटी (रु. करोड़) डेट (रु. करोड़)
कुल खरीद सकल बिक्री शुद्ध खरीद / बिक्री कुल खरीद सकल बिक्री शुद्ध खरीद / बिक्री
12-अक्तूबर-2021 7,999.39 7,744.56 254.83 211.81 306.49 -94.68
11-अक्तूबर-2021 14,178.03 14,503.37 -325.34 265.51 926.01 -660.50
08-अक्तूबर-2021 4,030.80 6,520.57 -2,489.77 171.68 1,524.78 -1,353.10
07-अक्तूबर-2021 7,192.41 8,300.81 -1,108.40 145.29 236.36 -91.07
06-अक्तूबर-2021 7,154.21 7,937.61 -783.40 840.83 945.82 -104.99
05-अक्तूबर-2021 8,403.57 7,816.09 587.48 669.01 528.83 140.18
04-अक्तूबर-2021 17,174.04 13,941.94 3,232.10 724.97 564.72 160.25
01-अक्तूबर-2021 9,353.78 7,758.88 1,594.90 1,073.09 1,120.43 -47.34
TOTAL 75,486.23 74,523.83 962.40 4,102.19 6,153.44 -2,051.25
पिछला विदेशी संस्थागत निवेशक ट्रेडिंग गतिविधि
तिथि इक्विटी (रु. करोड़) डेट (रु. करोड़)
कुल खरीद सकल बिक्री शुद्ध खरीद / बिक्री कुल खरीद सकल बिक्री शुद्ध खरीद / बिक्री
सितम्बर-2021 184,306.82 176,644.12 7,662.70 28,505.43 16,981.46 11,523.97
अगस्त-2021 163,850.52 159,209.70 4,640.82 19,230.31 7,202.14 12,028.17
जुलाई-2021 135,991.37 148,737.59 -12,746.22 8,780.70 9,423.55 -642.85
जून-2021 168,729.24 158,477.38 10,251.86 12,673.81 17,161.54 -4,487.73
मई-2021 177,535.46 172,175.54 5,359.92 10,917.34 12,253.35 -1,336.01
अप्रैल-2021 131,824.04 138,383.11 -6,559.07 26,626.11 24,927.55 1,698.56
मार्च-2021 210,783.70 193,823.97 16,959.73 17,058.66 21,043.15 -3,984.49
फ़रवरी-2021 192,965.25 173,217.86 19,747.39 13,546.98 19,834.85 -6,287.87
जनवरी-2021 186,030.35 171,548.96 14,481.39 17,413.83 20,953.88 -3,540.05
दिसम्बर-2020 186,459.19 132,959.53 53,499.66 23,784.11 18,148.15 5,635.96
नवम्बर-2020 265,198.02 194,353.39 70,844.63 14,098.46 16,015.09 -1,916.63
अक्तूबर-2020 151,066.63 134,072.52 16,994.11 23,627.87 19,851.60 3,776.27
सितम्बर-2020 133,150.82 138,840.69 -5,689.87 17,261.08 14,251.69 3,009.39
अगस्त-2020 150,800.18 112,953.64 37,846.54 23,998.88 27,157.52 -3,158.64
जुलाई-2020 119,641.89 111,051.76 8,590.13 26,272.81 28,106.21 -1,833.40
जून-2020 142,455.41 119,165.51 23,289.90 20,336.42 21,861.81 -1,525.39
मई-2020 145,814.65 132,813.84 13,000.81 15,928.37 36,435.93 -20,507.56
अप्रैल-2020 118,788.97 116,340.30 2,448.67 14,778.66 25,583.39 -10,804.73
मार्च-2020 167,760.72 230,194.23 -62,433.51 22,756.83 83,691.28 -60,934.45
फ़रवरी-2020 140,286.84 141,807.86 -1,521.02 48,558.67 48,727.22 -168.55
जनवरी-2020 122,771.17 113,051.97 9,719.20 26,078.82 37,292.99 -11,214.17
दिसम्बर-2019 98,338.29 92,904.69 5,433.60 30,290.86 36,306.00 -6,015.14
नवम्बर-2019 159,548.11 137,058.47 22,489.64 22,171.78 25,395.58 -3,223.80
अक्तूबर-2019 121,508.12 106,851.47 14,656.65 27,707.27 22,651.72 5,055.55
सितम्बर-2019 97,828.41 102,284.49 -4,456.08 26,101.72 26,556.17 -454.45
अगस्त-2019 112,062.65 127,614.40 -15,551.75 41,231.48 29,816.65 11,414.83
जुलाई-2019 100,279.69 113,595.29 -13,315.60 43,743.62 35,325.85 8,417.77
जून-2019 100,718.84 99,685.97 1,032.87 41,027.98 33,340.80 7,687.18
मई-2019 142,359.09 132,533.22 9,825.87 30,847.96 27,058.97 3,788.99
अप्रैल-2019 114,735.82 94,616.11 20,119.71 24,268.14 28,838.46 -4,570.32
मार्च-2019 137,125.69 104,009.61 33,116.08 47,093.22 31,741.75 15,351.47
फ़रवरी-2019 119,907.02 104,578.55 15,328.47 20,601.05 29,891.43 -9,290.38
जनवरी-2019 103,075.46 103,580.00 -504.54 28,145.31 30,746.38 -2,601.07
दिसम्बर-2018 89,853.88 87,554.27 2,299.61 28,011.02 22,206.04 5,804.98
नवम्बर-2018 104,777.20 94,213.69 10,563.51 20,202.38 17,939.61 2,262.77
अक्तूबर-2018 112,568.84 140,191.80 -27,622.96 23,825.12 33,844.34 -10,019.22
सितम्बर-2018 117,595.89 127,218.72 -9,622.83 14,029.38 24,557.32 -10,527.94
अगस्त-2018 100,906.14 102,934.95 -2,028.81 18,679.49 16,312.72 2,366.77
जुलाई-2018 97,025.98 96,535.31 490.67 19,094.75 18,916.53 178.22
जून-2018 108,775.32 110,674.87 -1,899.55 15,255.21 25,260.86 -10,005.65
मई-2018 132,565.86 137,543.16 -4,977.30 17,848.29 35,391.38 -17,543.09
अप्रैल-2018 109,749.96 116,217.86 -6,467.90 34,970.37 46,838.67 -11,868.30
मार्च-2018 112,107.28 98,734.88 13,372.40 24,492.86 31,790.68 -7,297.82
फ़रवरी-2018 108,958.17 121,449.53 -12,491.36 22,524.00 25,295.36 -2,771.36
जनवरी-2018 134,199.16 120,815.40 13,383.76 39,364.51 30,432.96 8,931.55
दिसम्बर-2017 101,077.30 105,824.52 -4,747.22 21,529.42 19,066.14 2,463.28
नवम्बर-2017 147,328.53 128,148.62 19,179.91 28,465.22 29,891.62 -1,426.40
अक्तूबर-2017 111,607.80 109,685.23 1,922.57 35,371.75 17,411.03 17,960.72
सितम्बर-2017 107,409.87 118,168.74 -10,758.87 19,547.44 18,555.27 992.17
अगस्त-2017 101,608.08 114,239.82 -12,631.74 29,168.65 14,162.43 15,006.22
जुलाई-2017 100,644.77 98,762.74 1,882.03 35,133.69 18,091.82 17,041.87
जून-2017 110,938.80 106,910.57 4,028.23 41,510.51 16,714.17 24,796.34
मई-2017 130,060.69 120,103.91 9,956.78 31,291.14 11,093.22 20,197.92
अप्रैल-2017 82,541.97 84,750.58 -2,208.61 32,657.19 13,256.08 19,401.11
मार्च-2017 164,594.50 130,812.57 33,781.93 45,232.37 19,138.49 26,093.88
फ़रवरी-2017 109,618.42 99,133.24 10,485.18 21,506.70 15,526.51 5,980.19
जनवरी-2017 73,379.22 74,388.52 -1,009.30 15,750.45 19,507.88 -3,757.43
दिसम्बर-2016 75,790.23 84,285.00 -8,494.77 21,771.45 40,673.98 -18,902.53
नवम्बर-2016 113,124.09 130,861.04 -17,736.95 29,274.76 48,877.82 -19,603.06
अक्तूबर-2016 74,167.24 79,157.36 -4,990.12 23,413.57 30,565.45 -7,151.88
सितम्बर-2016 105,504.66 96,168.26 9,336.40 30,681.93 20,104.89 10,577.04
अगस्त-2016 111,425.22 101,639.66 9,785.56 25,150.58 28,099.65 -2,949.07
जुलाई-2016 87,463.32 76,333.13 11,130.19 23,376.41 15,994.13 7,382.28
जून-2016 90,479.89 85,305.09 5,174.80 17,551.47 24,057.05 -6,505.58
मई-2016 102,086.41 99,507.77 2,578.64 17,717.97 22,889.35 -5,171.38
अप्रैल-2016 69,394.44 65,739.94 3,654.50 26,124.75 23,176.36 2,948.39
मार्च-2016 99,401.57 75,780.94 23,620.63 29,759.53 25,211.89 4,547.64
फ़रवरी-2016 75,906.73 83,894.22 -7,987.49 15,277.36 23,601.56 -8,324.20
जनवरी-2016 70,179.01 81,147.90 -10,968.89 34,252.14 23,511.14 10,741.00
दिसम्बर-2015 72,788.44 72,582.95 205.49 13,366.32 17,556.25 -4,189.93
नवम्बर-2015 75,269.08 82,897.89 -7,628.81 14,338.34 17,977.66 -3,639.32
अक्तूबर-2015 78,362.33 74,158.05 4,204.28 34,791.64 19,861.87 14,929.77
सितम्बर-2015 86,738.03 92,433.73 -5,695.70 12,102.51 11,936.86 165.65
अगस्त-2015 102,531.48 119,780.13 -17,248.65 13,900.35 14,285.77 -385.42
जुलाई-2015 84,023.46 81,430.78 2,592.68 11,974.94 12,141.38 -166.44
जून-2015 87,312.80 92,793.04 -5,480.24 31,127.45 28,706.52 2,420.93
मई-2015 110,128.75 112,023.78 -1,895.03 26,220.69 31,806.10 -5,585.41
अप्रैल-2015 123,086.06 114,383.50 8,702.56 27,402.43 23,534.29 3,868.14
मार्च-2015 103,589.96 94,872.92 8,717.04 17,784.60 12,439.51 5,345.09
फ़रवरी-2015 99,805.06 90,912.20 8,892.86 21,569.11 8,147.52 13,421.59
जनवरी-2015 111,631.12 93,942.03 17,689.09 41,829.73 18,761.53 23,068.20
दिसम्बर-2014 82,420.23 83,284.57 -864.34 24,992.21 13,932.72 11,059.49
नवम्बर-2014 94,977.11 80,674.88 14,302.23 35,665.40 24,070.26 11,595.14
अक्तूबर-2014 70,261.54 69,369.19 892.35 29,821.69 12,369.33 17,452.36
सितम्बर-2014 91,517.60 86,068.81 5,448.79 38,358.68 22,182.04 16,176.64
अगस्त-2014 73,617.92 67,181.27 6,436.65 37,887.66 20,782.16 17,105.50
जुलाई-2014 96,311.18 86,955.41 9,355.77 32,135.40 9,802.25 22,333.15
जून-2014 116,036.24 102,045.39 13,990.85 36,511.26 20,315.05 16,196.21
मई-2014 127,877.60 111,365.60 16,512.00 43,016.20 22,791.90 20,224.30
अप्रैल-2014 70,557.60 63,258.10 7,299.50 14,444.70 25,600.50 -11,155.80
मार्च-2014 90,162.00 67,810.30 22,351.70 27,452.10 17,776.30 9,675.80
फ़रवरी-2014 52,336.50 49,742.80 2,593.70 33,024.10 17,153.10 15,871.00
जनवरी-2014 65,817.20 65,958.50 -141.30 33,937.50 21,581.70 12,355.80
दिसम्बर-2013 59,185.00 43,759.40 15,425.60 15,384.00 9,877.40 5,506.60
नवम्बर-2013 52,776.20 45,696.80 7,079.40 9,810.80 14,727.50 -4,916.70
अक्तूबर-2013 60,555.60 42,542.80 18,012.80 14,967.60 27,882.90 -12,915.30
सितम्बर-2013 68,855.20 56,222.30 12,632.90 18,922.10 26,820.10 -7,898.00
अगस्त-2013 70,724.60 76,924.60 -6,200.00 18,975.00 27,633.90 -8,658.90
जुलाई-2013 59,869.30 66,989.50 -7,120.20 10,984.10 23,393.60 -12,409.50
जून-2013 58,019.40 67,338.10 -9,318.70 12,241.20 43,825.00 -31,583.80
मई-2013 78,529.40 57,261.70 21,267.70 26,949.40 24,309.60 2,639.80
अप्रैल-2013 56,681.00 51,535.70 5,145.30 24,299.70 19,858.70 4,441.00
मार्च-2013 67,654.30 55,993.80 11,660.50 27,096.00 19,570.20 7,525.80
फ़रवरी-2013 77,425.50 56,303.10 21,122.40 26,894.80 15,860.30 11,034.50
जनवरी-2013 88,777.90 66,104.00 22,673.90 21,812.20 16,310.30 5,501.90
दिसम्बर-2012 67,454.60 43,155.40 24,299.20 18,645.70 15,520.60 3,125.10
नवम्बर-2012 57,409.40 46,442.30 10,967.10 15,934.00 16,572.70 -638.70
अक्तूबर-2012 55,042.60 44,769.70 10,272.90 18,581.80 11,461.10 7,120.70
सितम्बर-2012 67,610.10 46,841.10 20,769.00 16,778.80 15,406.50 1,372.30
अगस्त-2012 48,308.80 38,579.20 9,729.60 11,758.40 11,440.40 318.00
जुलाई-2012 50,840.10 40,493.70 10,346.40 21,796.80 19,946.10 1,850.70
जून-2012 38,425.80 38,292.30 133.50 15,888.00 16,727.70 -839.70
मई-2012 46,654.80 48,177.60 -1,522.80 19,726.60 13,871.50 5,855.10
अप्रैल-2012 36,145.30 38,010.90 -1,865.60 8,620.80 10,894.80 -2,274.00
मार्च-2012 65,055.20 56,222.30 8,832.90 12,167.80 20,164.00 -7,996.20
फ़रवरी-2012 80,118.20 54,900.80 25,217.40 24,621.20 13,675.80 10,945.40
जनवरी-2012 60,780.30 47,813.10 12,967.20 27,629.00 10,565.40 17,063.60
दिसम्बर-2011 38,865.80 38,994.30 -128.50 46,988.20 26,593.70 20,394.50
नवम्बर-2011 44,026.60 47,973.20 -3,946.60 23,793.50 22,192.70 1,600.80
अक्तूबर-2011 43,325.20 40,856.40 2,468.80 16,904.50 15,715.10 1,189.40
सितम्बर-2011 50,951.50 52,098.50 -1,147.00 17,931.20 19,183.00 -1,251.80
अगस्त-2011 46,148.50 56,363.10 -10,214.60 20,151.10 17,262.30 2,888.80
जुलाई-2011 56,843.50 49,432.40 7,411.10 23,665.60 21,000.90 2,664.70
जून-2011 49,346.30 46,174.20 3,172.10 25,173.50 23,865.20 1,308.30
मई-2011 54,936.80 60,095.00 -5,158.20 24,929.50 22,281.40 2,648.10
अप्रैल-2011 57,414.10 50,395.60 7,018.50 23,274.60 23,732.90 -458.30
मार्च-2011 49,276.00 42,309.30 6,966.70 22,434.50 20,132.40 2,302.10
फ़रवरी-2011 59,002.20 62,756.70 -3,754.50 15,604.90 17,380.10 -1,775.20
जनवरी-2011 57,949.90 64,280.10 -6,330.20 27,514.60 16,428.20 11,086.40
दिसम्बर-2010 61,475.30 59,999.20 1,476.10 17,779.40 15,490.90 2,288.50
नवम्बर-2010 89,082.60 70,562.70 18,519.90 15,400.80 11,424.90 3,975.90
अक्तूबर-2010 85,490.20 60,719.40 24,770.80 15,296.80 19,817.90 -4,521.10
सितम्बर-2010 81,024.80 51,829.00 29,195.80 19,440.60 11,815.30 7,625.30
अगस्त-2010 61,973.40 50,788.10 11,185.30 13,004.60 11,016.20 1,988.40
जुलाई-2010 59,332.40 42,211.80 17,120.60 19,838.40 11,701.10 8,137.30
जून-2010 54,930.60 44,686.00 10,244.60 16,570.60 16,475.20 95.40
मई-2010 50,614.80 59,244.70 -8,629.90 24,346.50 18,630.50 5,716.00
अप्रैल-2010 61,602.90 51,838.40 9,764.50 19,879.80 14,653.70 5,226.10
मार्च-2010 60,009.60 41,176.00 18,833.60 21,341.70 11,205.00 10,136.70
फ़रवरी-2010 40,795.70 38,682.20 2,113.50 9,644.00 7,434.20 2,209.80
जनवरी-2010 62,070.30 62,373.20 5,902.40 21,306.00 12,084.10 11,564.50
दिसम्बर-2009 49,088.00 38,720.80 10,367.20 8,666.10 10,099.90 -1,433.80
नवम्बर-2009 47,457.10 42,139.30 5,317.80 11,436.70 11,199.90 236.80
अक्तूबर-2009 69,514.80 61,210.70 8,304.10 12,943.60 5,897.30 7,046.30
सितम्बर-2009 69,884.90 49,945.40 19,939.50 10,961.00 8,838.60 2,122.40
अगस्त-2009 51,979.90 47,951.20 4,028.70 8,152.50 8,636.90 -484.40
जुलाई-2009 70,256.40 58,631.10 11,625.30 9,949.20 7,588.00 2,361.20
जून-2009 64,250.00 61,025.10 3,224.90 8,849.90 8,106.10 743.80
मई-2009 77,886.40 57,279.50 20,606.90 6,158.40 8,957.00 -2,798.60
अप्रैल-2009 40,881.70 33,497.50 7,384.20 10,131.50 7,447.00 2,684.50
मार्च-2009 32,177.40 31,908.40 269.00 8,849.70 15,331.60 -6,481.90
फ़रवरी-2009 21,863.20 24,553.70 -2,690.50 6,687.80 7,056.90 -369.10
जनवरी-2009 30,764.70 33,774.20 -3,009.50 7,652.30 7,821.10 -168.80
दिसम्बर-2008 29,197.60 27,866.70 1,330.90 8,669.70 8,328.60 341.10
नवम्बर-2008 28,273.80 31,094.10 -2,820.30 10,098.10 4,693.50 5,404.60
अक्तूबर-2008 49,339.30 63,587.90 -14,248.60 2,674.90 4,722.40 -2,047.50
सितम्बर-2008 68,029.60 75,966.60 -7,937.00 7,185.10 4,094.70 3,090.40
अगस्त-2008 46,401.90 48,467.70 -2,065.80 2,512.60 1,323.90 1,188.70
जुलाई-2008 64,526.30 65,539.20 -1,012.90 6,066.00 2,471.20 3,594.80
जून-2008 61,490.60 72,068.30 -10,577.70 484.40 1,311.30 -826.90
मई-2008 60,640.30 65,557.60 -4,917.30 152.40 315.30 -162.90
अप्रैल-2008 62,969.60 61,990.60 979.00 -186.90 1,514.80 -1,701.70
मार्च-2008 70,322.70 70,198.30 124.40 0.00 879.70 -879.70
फ़रवरी-2008 76,437.10 71,017.20 5,419.90 5,521.80 3,025.00 2,496.80
जनवरी-2008 103,129.00 120,455.30 -17,326.30 5,408.00 3,565.30 1,842.70
दिसम्बर-2007 80,988.10 76,091.40 4,896.70 5,404.60 2,143.60 3,261.00
नवम्बर-2007 89,510.00 94,107.40 -4,597.40 1,220.00 1,611.40 -391.40
अक्तूबर-2007 124,882.30 109,304.70 15,577.60 3,268.70 1,180.50 2,088.20
सितम्बर-2007 70,694.60 51,746.10 18,948.50 3,816.50 1,041.00 2,775.50
अगस्त-2007 58,223.20 65,750.00 -7,526.80 2,888.00 2,416.70 471.30
जुलाई-2007 80,216.20 62,083.40 18,132.80 2,233.00 3,334.60 -1,101.60
जून-2007 54,748.50 46,808.90 7,939.60 772.80 1,544.80 -772.00
मई-2007 51,574.90 47,000.40 4,574.50 2,376.10 1,016.00 1,360.10
अप्रैल-2007 44,701.50 39,269.70 5,431.80 2,045.50 1,425.40 620.10
मार्च-2007 50,552.60 49,149.30 1,403.30 3,654.80 1,490.80 2,164.00
फ़रवरी-2007 51,568.90 45,503.90 6,065.00 2,339.20 1,917.70 421.50
जनवरी-2007 47,506.77 47,412.32 94.45 1,191.38 2,938.95 -1,747.57
दिसम्बर-2006 37,419.50 40,830.40 -3,410.90 794.60 741.40 53.20
नवम्बर-2006 31,146.96 24,572.22 6,574.74 1,748.01 863.68 884.33
अक्तूबर-2006 27,591.94 23,013.30 4,578.54 1,605.92 539.27 1,066.65
सितम्बर-2006 33,014.20 26,782.50 6,231.70 1,106.60 813.90 628.30
अगस्त-2006 28,104.60 23,330.60 4,774.00 1,164.60 353.00 811.60
जुलाई-2006 24,983.10 23,535.20 1,447.90 342.40 260.00 82.40
जून-2006 39,845.60 38,427.40 1,418.20 624.50 228.80 395.70
मई-2006 49,338.20 57,585.50 -8,247.20 1,009.00 302.20 706.80
अप्रैल-2006 40,415.60 39,826.40 589.20 445.70 209.90 235.80
मार्च-2006 53,578.70 47,046.40 6,532.30 221.30 435.80 -214.50
फ़रवरी-2006 35,603.10 28,031.20 7,571.90 271.80 423.40 -151.60
जनवरी-2006 34,762.80 31,542.10 3,220.70 214.80 1,084.30 -869.50
दिसम्बर-2005 31,563.40 22,098.20 9,465.20 470.10 1,158.00 -687.90
नवम्बर-2005 23,739.10 19,290.50 4,448.60 409.00 2,752.70 -2,343.70
अक्तूबर-2005 25,817.50 29,623.10 -3,805.60 675.10 1,055.30 -380.20
सितम्बर-2005 24,160.70 20,056.10 4,122.60 137.20 440.10 -302.90
अगस्त-2005 26,455.10 22,042.50 4,412.60 569.10 1,026.40 -457.30
जुलाई-2005 25,589.30 17,377.10 8,212.20 185.20 359.10 -173.90
जून-2005 27,693.10 21,931.00 5,762.10 45.00 110.30 -65.30
मई-2005 15,522.60 16,330.20 -807.60 164.10 501.50 -337.40
अप्रैल-2005 15,261.70 16,308.80 -1,047.10 208.30 989.70 -781.40
मार्च-2005 26,701.20 19,051.90 7,649.30 876.80 708.50 168.30
फ़रवरी-2005 20,898.00 13,203.00 7,695.00 2,142.70 1,139.10 1,003.60
जनवरी-2005 14,784.40 15,066.10 -281.70 850.90 1,598.20 -747.30
दिसम्बर-2004 19,009.90 13,203.20 5,806.70 4,716.10 1,635.60 3,080.50
नवम्बर-2004 18,219.10 11,796.70 6,412.40 3,327.60 1,611.40 1,716.20
अक्तूबर-2004 16,560.20 12,517.80 4,042.40 443.60 1,565.60 -1,122.00
सितम्बर-2004 12,974.10 10,189.80 2,784.30 638.60 526.80 111.80
अगस्त-2004 12,471.00 9,659.80 2,811.20 334.80 638.30 -303.50
जुलाई-2004 10,967.30 9,784.00 1,183.30 150.40 350.80 -200.40
जून-2004 10,525.20 10,214.60 310.60 217.10 1,050.70 -833.60
मई-2004 15,726.10 18,976.60 -3,250.50 166.60 422.70 -256.10
अप्रैल-2004 16,304.60 12,131.60 4,173.00 0.00 738.60 -738.60
मार्च-2004 20,383.50 11,614.60 8,769.00 1,855.40 1,138.50 716.90
फ़रवरी-2004 14,378.10 11,106.30 3,271.90 978.20 778.70 199.50
जनवरी-2004 16,364.60 13,990.50 2,374.10 854.20 111.70 742.50
दिसम्बर-2003 14,038.10 7,788.20 5,411.00 767.00 610.10 137.70
नवम्बर-2003 9,759.10 6,563.80 3,195.30 1,289.60 567.00 722.60
अक्तूबर-2003 14,475.20 7,612.60 6,862.60 852.20 1,150.10 -297.90
सितम्बर-2003 11,500.90 7,564.80 3,936.10 789.60 456.56 333.04
अगस्त-2003 7,654.20 5,627.60 2,026.60 972.40 838.00 134.40
जुलाई-2003 8,472.50 6,044.30 2,428.20 501.30 686.80 -185.50
जून-2003 6,489.20 3,877.50 2,611.70 1,038.40 211.70 826.70
मई-2003 5,461.00 4,252.60 1,208.40 2,236.60 338.20 1,898.40
अप्रैल-2003 5,196.20 4,646.30 549.90 734.80 272.50 462.30
मार्च-2003 3,151.00 2,898.40 252.70 1,003.50 379.00 624.40
फ़रवरी-2003 3,275.90 2,870.40 405.20 262.90 104.00 186.30
जनवरी-2003 5,343.20 4,277.60 1,065.50 240.60 143.30 97.30
दिसम्बर-2002 4,013.00 3,572.70 440.30 247.70 27.00 220.70
नवम्बर-2002 3,840.60 3,371.20 469.40 137.80 1.80 136.00
अक्तूबर-2002 2,929.00 3,528.60 -599.60 0.00 75.30 -75.30
सितम्बर-2002 3,722.70 3,354.50 368.20 0.19 147.11 -146.92
अगस्त-2002 2,629.20 2,408.00 221.20 19.70 49.90 -30.20
जुलाई-2002 3,380.30 3,024.20 356.10 1.80 97.70 -95.90
जून-2002 3,279.00 3,451.00 -172.00 72.40 571.53 -499.13
मई-2002 3,786.91 3,958.44 -171.54 551.10 257.70 293.40
अप्रैल-2002 4,358.10 4,459.60 -101.51 494.60 839.10 -344.48
मार्च-2002 3,872.10 3,398.60 454.07 210.20 244.10 -33.81
फ़रवरी-2002 5,453.80 3,448.30 2,005.46 494.10 155.30 338.80
जनवरी-2002 5,055.60 4,698.40 357.15 548.20 246.50 301.70
दिसम्बर-2001 3,459.20 3,143.50 315.70 20.90 0.00 20.90
नवम्बर-2001 3,509.00 3,358.40 150.60 474.90 617.80 -142.90
अक्तूबर-2001 3,608.80 2,893.10 715.70 286.90 118.20 168.70
सितम्बर-2001 2,936.80 3,352.40 -415.60 433.20 550.80 -117.60
अगस्त-2001 3,020.20 2,582.80 437.40 228.30 163.50 64.80
जुलाई-2001 3,069.50 2,347.10 722.50 595.50 840.20 -244.70
जून-2001 3,462.80 2,747.50 715.30 656.10 191.70 464.40
मई-2001 3,734.10 2,688.60 1,045.60 242.00 611.30 -369.40
अप्रैल-2001 4,599.00 2,829.20 1,770.00 481.20 272.20 209.10
मार्च-2001 6,577.60 4,604.50 1,972.90 400.70 607.90 -207.00
फ़रवरी-2001 6,057.90 4,239.00 1,819.10 528.10 483.80 44.80
जनवरी-2001 7,831.70 3,786.70 4,045.50 769.10 541.10 227.90
दिसम्बर-2000 4,300.60 4,877.40 -576.90 292.00 418.30 -126.40
नवम्बर-2000 4,428.10 3,496.00 932.80 363.00 390.10 -27.20
अक्तूबर-2000 4,219.20 4,491.00 -271.70 221.50 218.30 3.20
सितम्बर-2000 6,978.60 6,836.20 142.50 171.00 95.00 76.00
अगस्त-2000 5,134.20 3,788.00 1,346.00 0.00 87.30 -87.30
जुलाई-2000 5,689.50 7,107.30 -1,418.00 168.20 152.30 15.90
जून-2000 5,243.90 6,203.20 -959.30 154.80 130.60 24.30
मई-2000 5,985.90 5,501.80 484.20 321.70 552.90 -231.30
अप्रैल-2000 8,034.90 5,344.30 2,690.50 319.70 423.60 -103.90
मार्च-2000 9,516.30 8,451.80 1,064.40 373.90 239.50 134.30
फ़रवरी-2000 9,265.50 6,481.00 2,784.80 496.50 196.80 299.80
जनवरी-2000 5,994.80 5,843.60 151.20 135.10 89.80 45.40
दिसम्बर-1999 4,484.30 2,907.80 1,576.30 71.90 30.50 41.40
नवम्बर-1999 3,878.00 2,674.50 1,203.70 56.60 30.90 25.60
अक्तूबर-1999 3,427.80 4,141.50 -713.90 107.80 1.10 106.70
सितम्बर-1999 2,725.90 3,465.30 -739.30 0.00 1.10 -1.10
अगस्त-1999 2,683.60 2,799.20 -115.40 30.60 37.00 -6.40
जुलाई-1999 4,305.70 2,753.30 1,552.50 5.10 54.10 -49.00
जून-1999 2,664.80 2,316.40 348.50 5.20 264.90 -259.70
मई-1999 4,041.00 2,367.80 1,673.00 67.50 21.20 46.30
अप्रैल-1999 2,380.10 1,496.10 884.00 139.40 70.10 69.20
मार्च-1999 2,520.80 2,397.30 123.30 326.80 173.10 153.60
फ़रवरी-1999 1,647.90 1,308.50 339.20 0.00 14.80 -14.80
जनवरी-1999 1,635.60 1,189.40 446.20 6.80 0.00 6.80
TOTAL 16,919,056.14 15,800,375.35 1,124,036.75 3,584,253.48 3,262,997.58 323,942.51
 

न्यूज़ फ़्लैश

  • NEWS FLASH : पेट्रोल-डीजल पर फिर बढ़ाई जा सकती है एक्साइज ड्यूटी
  • NEWS FLASH : सरकार मार्च से पहले ड्यूटी बढ़ाने पर कर रही है विचार

अभी देखें

OUR WINNING PICKS

DID YOU INVEST?

INTRADAY PICKS!

(August 06, 2018)

AT (Rs)GAIN (Rs)

ALL TIME WINNERS

RECO PRICE

PEAK PRICE

OUR PACKAGES

Super Combo

Powerful mix of both trader and investor packs with timely expert advice.

Technical

Designed especially for traders looking to tap the profit opportunities of volatile markets.

Fundamental

For all investors looking to unearth stocks that are poised to move.